Privacy en Klachten

Privacy

Om de patiënt goed van dienst te kunnen zijn, leggen medewerkers van huisartsenpraktijk de Molen persoonsgegevens vast. Naast naam, adres en verzekeringsgegevens gaat het ook om medische informatie. Gegevens kunnen worden verzameld tijdens consulten, behandeling of anderszins. Met deze gegevens wordt zorgvuldig omgegaan. Voor de bescherming van de privacy is de praktijk gebonden aan wetgeving.

Medisch beroepsgeheim

Volgens de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) heeft elke arts en zijn of haar medewerkers een beroepsgeheim. Artsen moeten informatie, waarvan zij in hun werk kennis nemen, vertrouwelijk behandelen. Dat betekent, dat zij die informatie alleen mogen uitwisselen met andere artsen en zorgverleners bij wie de patiënt op dat moment in behandeling is. In alle andere gevallen moet de arts toestemming aan de patiënt vragen om informatie uit het medisch dossier door te geven.

Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG)

Daarnaast is de algemene verordening persoonsgegevens (AVG) van kracht. Deze verordening legt instellingen bepaalde verplichtingen op en geeft de patiënt een aantal rechten. Zo mogen instellingen alleen gegevens verzamelen voor het doel waarvoor ze worden verstrekt. Er zijn verwerkersovereenkomsten met partijen die onze digitale gegevens verwerken, alsmede een verwerkingsregister met informatie over persoonsgegevens die worden verwerkt. De gegevens die de patiënt verstrekt mag te allen tijde ingezien worden, tenzij in strijd met het privacybelang van een ander. De patiënt kan de gegevens ook laten corrigeren, afschermen of laten vernietigen.

Beveiliging van gegevens

De huisartsenpraktijk heeft de volgende maatregelen genomen en werkafspraken gemaakt om te waarborgen dat patiëntengegevens zorgvuldig worden behandeld : Alle medewerkers die patiëntengegevens verwerken of anderszins kennis nemen van patiëntengegevens zijn gebonden aan geheimhouding. Alleen bevoegden hebben toegang tot de (digitale) gegevensbestanden van de praktijk. Hiertoe zijn computers alleen voor betrokkenen medewerkers toegankelijk middels hun persoonlijke inlogcode en zijn ruimtes waarin gegevens worden opgeslagen niet vrij toegankelijk. Patiëntgegevens worden niet langer bewaard dan nodig. Medische gegevens worden in beginsel vijftien jaren bewaard, of zoveel langer als redelijkerwijs nodig om verantwoorde zorg te kunnen leveren.

Inzage in dossier

De patiënt heeft het recht om zijn/haar medisch dossier in te zien of hier een afschrift van te vragen. Dit geldt ook voor de schriftelijke informatie in het dossier die is verkregen van andere (behandelende) artsen. Maar het geldt niet voor de informatie in het dossier die over andere personen gaat en / of indien hiermee de privacy van anderen wordt geschonden. De persoonlijke werkaantekeningen van de arts maken geen deel uit van het medisch dossier en vallen daarmee ook buiten het inzagerecht van de patiënt. Meer informatie? Raadpleeg dan de website van de KNMG.

Na overlijden

Nabestaanden hebben geen recht om het dossier van een overleden familielid in te zien (zij mogen alleen hun eigen dossier inzien). Toch kunnen er na het overlijden van een familielid vragen zijn en kan onder voorwaarden een inzage of afschrift van het dossier worden gegeven. Om te beoordelen of er voldaan wordt aan die voorwaarden kan er contact opgenomen worden met de huisarts. Deze bespreekt de vragen met de betrokkene. Vaak levert een gesprek, waarin overwegingen worden toegelicht, meer op dan inzage in een dossier.

Afspraak maken voor inzage dossier

Wil een patiënt zijn/haar dossier inzien, dan kan er het beste een afspraak worden gemaakt op het spreekuur. Het dossier kan dan worden ingezien en de huisarts kan dan direct vragen beantwoorden en/of zaken toelichten.

Kopie medisch dossier

Indien een kopie van een medisch dossier wordt aangevraagd, kan er contact worden opgenomen met de assistente. Als een kopie van een medisch dossier wordt opgehaald, moet de patiënt zich legitimeren met een geldig identiteitsbewijs; paspoort, identiteitskaart of rijbewijs.

Verwijsbrieven

Verwijsbrieven en andere zaken, die opgehaald kunnen worden bij de balie, kunnen in principe enkel door de patiënt zelf worden opgehaald. De assistente zal het item meegeven, nadat zekerheid is verkregen over de identiteit van de persoon aan de balie. Items worden slechts meegegeven aan anderen als dat van tevoren aan ons is kenbaar gemaakt en wie dan dat item komt ophalen. Voor minderjarigen onder de 12 jaar geldt dat de wettelijk vertegenwoordigers de items op kunnen halen.

Overdracht van een dossier

Als de patiënt een nieuwe huisarts kiest, is het belangrijk dat de nieuwe huisarts op de hoogte is van de medische geschiedenis. De medische geschiedenis staat in het patiëntendossier. Het is gebruikelijk dat de oude huisarts het dossier overdraagt aan de nieuwe huisarts. Hiervoor is een richtlijn opgesteld (KNMG; Advies voor overdracht patiëntendossier bij verandering van huisarts). Bij het uitschrijven bij de huisarts wordt het dossier van de patiënt aan de nieuwe huisarts overgedragen. Het medisch dossier wordt dan door de huisarts persoonlijk, via een beveiligde website of per aangetekende post overgedragen. De patiënt kan het originele dossier niet meekrijgen. Wel hebben zij altijd recht op inzage.

Minderjarige kinderen (jonger dan 12 jaar) van gescheiden ouders

Een echtscheiding wilt nog wel eens tot nare situaties leiden met verschillende tegengestelde belangen bij de ouders. Als praktijk willen wij geen positie kiezen anders dan van de patiënt. Voor minderjarige kinderen zijn de ouders gezagdragend tot 16 jaar. Het belang van het kind gaat echter voor. Mocht er sprake zijn van een echtscheiding dan zouden wij dit graag vernemen zodat dat men in overleg met de huisarts tot een werkbare situatie kan komen.

Klachtenregeling

Een klacht? Bespreek uw onvrede het liefst met uw huisarts. Wij willen als huisartsenpraktijk graag professionele huisartsgeneeskundige zorg leveren. Wij vinden het belangrijk dat u ons daarin vertrouwt.

Ondanks dat streven is het mogelijk dat u ontevreden bent na contact met onze praktijk. We stellen het op prijs dat u dit met ons bespreekt. Wanneer wij op de hoogte zijn van uw onvrede, dan kunnen wij proberen het voor u op te lossen en ervan te leren voor de toekomst. U kunt dit melden door een klachtenformulier in te vullen en bij ons in te leveren. Dit formulier is bij de assistentes verkrijgbaar.

De klachtencoördinator van de praktijk neemt uw klacht in behandeling. De huisarts of een andere medewerker kan u bellen als uw klacht nog niet helemaal duidelijk is. Daarna geven we telefonisch of in een gesprek een reactie op uw klacht. Wij streven ernaar om uw klacht binnen een maand in behandeling te nemen en af te ronden.

Komt u er niet uit met uw huisarts, of vindt u het lastig, dan kunt u uw klacht bespreken met een onafhankelijke en onpartijdige klachtenfunctionaris van de SKGE, de stichting voor klachten en geschillen in de eerstelijnszorg, waar de huisarts onder valt. De klachtenfunctionaris zoekt samen met u naar een oplossing van uw klacht of probleem. De klachtenfunctionaris kan proberen de klacht te bemiddelen. De klachtenfunctionaris kiest geen partij en heeft daarom geen oordeel. Alles wat u de klachtenfunctionaris vertelt, is vertrouwelijk. U kunt het klachtenformulier gebruiken op de website van de SKGE. De klachtenfunctionaris is eventueel te bereiken op telefoonnummer 088 0229190. Als u er met uw huisarts en met bemiddeling door de klachtenfunctionaris niet uit komt, kunt u een uitspraak over uw klacht vragen bij de geschilleninstantie huisartsenzorg. Deze onafhankelijke commissie bestaat uit een voorzitter (jurist) en uit leden namens de patiënten en uit leden namens de huisartsen. De commissie wordt bijgestaan door een ambtelijk secretaris die ook jurist is. Het oordeel van de geschilleninstantie is bindend. Meer informatie kunt u vinden op www.skge.nl.